Wat is een verzekeringspolis?

Je sluit een autoverzekering af, omdat je jou tegen enkele risico’s wilt beschermen, zoals het risico op schade en autopech. Je verzekeraar stelt daarom in een contract op onder welke omstandigheden hij dit risico gaat dekken en wat hij daarvoor in ruil van jou verwacht.

Elke verzekeraar is vrij om te kiezen welke onderwerpen hij wil aankaarten in de algemene voorwaarden, maar er zijn enkele wettelijk bepaalde minimumvoorwaarden die je bij elke verzekeraar terugvindt. De structuur van het verzekeringscontract is dan weer wel bij elke verzekeraar verschillend en dat maakt het vergelijken er niet gemakkelijker op. Gelukkig kan je via onze website de polisvoorwaarden gemakkelijk vergelijken tussen verschillende verzekeraars. De specifieke afspraken die jij uiteindelijk met de verzekeraar maakt, worden in de bijzondere voorwaarden genoteerd. 

Wat vind je in elk verzekeringscontract terug?

Sinds het koninklijk besluit van 16 april 2018 vind je volgende minimumvoorwaarden altijd terug in elke BA-verzekering. Het is nogmaals niet noodzakelijk zo, dat ze letterlijk en in deze volgorde terug te vinden zijn. 

1. De rechten en plichten die zowel de verzekeraar als de verzekeringnemer moeten nakomen A. bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst B. tijdens de overeenkomst en C. bij het beëindigen van de overeenkomst.

2. De omvang van de dekking. Volgende onderwerpen maken er deel van uit: 

 • Het voorwerp van de verzekering. Dat is in dit geval: de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden, als gevolg van een schadegeval dat werd veroorzaakt door het verzekerde motorrijtuig. 
 • Waar de dekking geografisch van toepassing is en daarbij aansluitend, de dekking bij schadegevallen in buitenland.
 • Wie is er verzekerd en wie is niet verzekerd in dit contract.
 • De schadegevallen die niet worden verzekerd. 
 • In welke situaties de verzekeraar het recht van verhaal kan toepassen. ​

3. De afspraken omtrent de vergoeding van zwakke weggebruikers en onschuldige slachtoffers door een verkeersongeval. 

4. De afspraken over bijkomende waarborgen waaronder:

 • het tijdelijk vervangingsvoertuig;
 • schade door het slepen van een motorrijtuig;
 • reinigen van binnenbekleding bij het kosteloos vervoer van gewonde personend; 
 • de borgstelling​.

De rechten en plichten van de verzekeraar en de verzekeringnemer

Alle partijen die opgenomen zijn in de verzekeringspolis hebben rechten en plichten ten opzichte van elkaar. We gieten dit in een praktisch voorbeeld. 

Rechten en plichten van de verzekeraar 

Zodra de verzekeringsovereenkomst is getekend door beide partijen, heeft de verzekeraar een verzekeringsplicht ten opzichte van de verzekeringnemer. Hij verzekert namelijk het motorrijtuig dat in het contract omschreven werd. Het is zijn recht om in ruil daarvoor een vergoeding te vragen, met name de jaarlijkse verzekeringspremie.

Rechten en plichten van de verzekeringnemer

Als de verzekeringnemer of hoofd/occasionele bestuurder schade toebrengt aan het voertuig van een ander, dan is het de verzekerde zijn recht om beroep te doen op zijn BA-verzekering. Het is daarentegen zijn plicht om steeds te handelen volgens het principe van “goede huisvader”. Hij moet er met andere woorden alles aan gedaan hebben om de schade te voorkomen.

De omvang van de dekking

Iedere BA-verzekering dekt materiële en lichamelijke schade aan derden. Als je jouw BA-verzekering uitbreidt met een mini omnium of een full omnium, dan verruimt de omvang van de dekking. Enkele bij een full omnium bijvoorbeeld wordt de materiële schade die je zelf aan jouw auto veroorzaakt, terugbetaald. 

Waar ben je gedekt?

Je bent verzekerd op de openbare weg, maar ook op privé-terreinen, zoals een privéparking. Op je verzekeringsbewijs, beter bekend als “de groene kaart”, vind je alle landen terug waar je verzekering geldig is.

​Wie is er verzekerd? 

De BA-verzekering dekt de schade die door de verzekerde(n) veroorzaakt is aan derden. Is er iemand anders verantwoordelijk voor de schade? Dan is het niet de BA-verzekering van de verzekerde die tussenkomst biedt, maar de BA-verzekering van de verantwoordelijke tegenpartij die de schade vergoedt. 

​Welke schadegevallen zijn uitgesloten?

Er kunnen verschillende schadegevallen uitgesloten worden. Deze schades worden niet vergoed door de verzekeraar. Vaak wordt schade ten gevolge van wedstrijden en schade veroorzaakt door dieven bij een diefstal uitgesloten.

​Recht van verhaal

In sommige gevallen zal de verzekeraar schade vergoeden, maar nadien deze kosten recupereren bij de verantwoordelijke voor de schade. Met betrekking tot dit onderwerp vind je verschillende bepalingen terug zoals:

 • de bedragen die kunnen verhaald worden;
 • in welke gevallen de verzekeraar recht heeft van verhaal op de verzekeringnemer, de verzekerde of op beide;
 • wanneer er recht van verhaal geldt op de dader/ de burgerlijk aansprakelijke;
 • de toepassing van de vrijstelling. 

Bepalingen inzake zwakke weggebruikers en onschuldige slachtoffers

De omvang van de dekking wordt nogmaals besproken, maar dan met betrekking tot verkeersslachtoffers. De volgende vragen worden beantwoord: 

 • ​geldt er een vergoedingsplicht voor zwakke weggebruikers en onschuldige slachtoffers; 
 • waar geldt deze vergoedingsplicht; 
 • welke schadegevallen zijn uitgesloten; 
 • op wie kan de verzekeraar schade verhalen? 

Welke bijkomende waarborgen worden besproken?

Er zijn vier bijkomende waarborgen waarvan de verzekerde mogelijk gebruik kan maken. 

Vervangvoertuig 

De verzekerde kan al dan niet recht hebben op een vervangvoertuig. In je contract staat beschreven of dat al dan niet het geval is. Heb je recht op een vervangvoertuig dan staat er onder andere bij, wie er verzekerd is en hoelang je dit voertuig kan lenen. 

​Schade door het slepen van het voertuig

Hier vind je terug in welke gevallen je BA-verzekering in werking treedt bij schade en wanneer het de BA-verzekering van de tegenpartij is die de schade aan jouw voertuig zal vergoeden. 

​Reinigen van binnenbekleding bij het kosteloos vervoer van gewonde personen

De BA-verzekering dekt de kosten die voortvloeien uit de reiniging van binnenbekleding bij het kosteloos vervoer van gewonde personen.

​De borgstelling

De borgstelling is van toepassing op schadegevallen die zich in het buitenland hebben voorgedaan. De auto kan daarom in beslag genomen worden. De borgsom die nodig is om de auto terug in je bezit te krijgen, wordt betaald door de verzekeraar. De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, vind je in je contract terug.

De IPID-fiche

Alle aanbieders van schadeverzekeringen worden verplicht om een IPID-fiche (Insurance Product Information Document) aan te bieden aan verzekeringnemers. De IPID-fiche kan beschouwd worden als een soort samenvatting van de belangrijkste polisvoorwaarden. Vooraleer je een verzekering afsluit, moet je dit document kunnen doornemen. Het is minder uitgebreid dan de algemene voorwaarden, dus voor een gedetailleerd overzicht kan je de algemene voorwaarden doornemen.

​Wat wordt er vermeld in mijn IPID fiche?

 • Een opsomming van de (belangrijkste) polisvoorwaarden waarvoor je verzekerd bent.
 • De wijze en de duur van betaling van de premies.
 • De belangrijkste uitsluitingen en verplichtingen in de overeenkomst beschreven.
 • De looptijd van het contract en op welke manier(en) je het contract kan beëindigen.